Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky ke Smlouvě o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu pořádané níže uvedenou společností ENTER Agency s.r.o. (dále též „Smlouva“) jsou platné pro všechny služby prodávané jménem ENTER Agency s.r.o., IČ 06451748, se sídlem Svojsíkova 9, Praha 6, 16900 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. MCP2/020538/2016 (dále jen ENTER Agency), působí na českém trhu jako cestovní agentura, dále pořádá společenské, kulturní, vzdělávací akce, tj. jednotlivé služby cestovního ruchu na základě Smlouvy. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují k nabízení služeb (dále též „Akce“) nabízených zejména prostřednictvím webových stránek www.survivalkurz.cz.
Nebude-li Smlouva vyhotovena v písemné formě (zejm. internetový prodej), SurvivalKurz vydá zákazníkovi písemné Potvrzení o zakoupení Akce (voucher), jehož převzetí zákazník potvrdí.

Komunikace mezi  SurvivalKurz a zákazníkem se uskutečňuje v českém jazyce prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
není-li dohodnuto jinak. Pro účely doručování zákazník souhlasí s doručováním na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.

2. Uzavření smluvního vztahu

Uzavření smluvního vztahu mezi SurvivalKurz a zákazníkem je provedeno v následujících krocích:
1 seznámení se zákazníka se smlouvou a obchodními podmínkami
2 vyplnění smlouvy vč. poskytnutí údajů o zákazníkovi ,
3 úhrada Akce zákazníkem připsáním ceny za zvolenou Akci dle Smlouvy na účet  SurvivalKurz uvedený ve Smlouvě, (tím dochází k uzavření Smlouvy)
4 potvrzení  SurvivalKurz o přijetí platby zasláním písemného potvrzení
o uzavření smlouvy (voucher) zákazníkovi na jeho adresu uvedenou ve Smlouvě.

 SurvivalKurz si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které obsahují nesprávné,rozporuplné, případně neúplné údaje od zákazníka či při překročení
kapacity  SurvivalKurz V případě odmítnutí objednávky bude SurvivalKurz kontaktovat zákazníka.

3. Platba a Storno
Pokyny k platbě jsou uvedeny ve Smlouvě, po potvrzení objednávky. Až po zaslání potvrzení o uzavření Smlouvy a přijetí platby na účet  SurvivalKurz je objedávka závazná.

Zákazník bere na vědomí, že po potvrzení o uzavření Smlouvy může ve výjimečných případech nastat situace, že  SurvivalKurzpořádající
příslušnou Akci bude nucen Akci zrušit. V takovém případě má zákazník nárok na vrácení všech již uhrazených finančních prostředků.

Do doby zaplacení je odstoupení od objednávky bezplatné. V případě, že  zákaník najde za sebe náhradu, která je nahlášena nejpozději do 48
hodin před začátkem Akce, je změna bezplatná.

V případě žádosti o storno a změny je vždy třeba tak učinit ze strany zákazníka prostřednictvím výše uvedeného e-mailu Pořadatele.
Storno nejpozději 3 týdny před začátkem plánované akce -vrácení plné částky
Storno nejpozději 2 týdny hodin před začátkem plánované akce -vrácení 50%
Storno nejpozději 48  hodin před začátkem plánované akce -bez vrácení ceny za Akci.


5. Práva a povinnosti stran
Zákazník odpovídá za obsahovou i formální správnost své objednávky, zejména za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších podmínek
významných pro Akci poptávanou u  SurvivalKurz.  SurvivalKurz neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti údajů
poskytnutých zákazníkem. Při zadání objednávky je zákazník povinen uvést specifické požadavky na poptávané služby, stejně jako uplatnit
případnou slevu. Zákazník bere na vědomí, že později uplatněné specifické požadavky či slevy není možné při poskytnutí Akce zohlednit.

 SurvivalKurz je oprávněn odmítnout objednávku zákazníka, který opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky či opakovaně bez důvodu nehradí cenu objednané Akce.

Akce včetně doprovodného programu se zákazník účastní dobrovolně a na vlastní bezpečí.

Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky zákazník souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů u  SurvivalKurz podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
za účelem uzavření Smlouvy, nabízení dalších Akcí zákazníkovi a k jeho evidenci za účelem poskytování nabídek Akcí  SurvivalKurz. Osobní údaje je možné zpracovat po dobu pěti let od uzavření Smlouvy. K výše uvedeným účelům jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mailová adresa s čímž zákazník uzavřením Smlouvy poskytuje souhlas. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých osobních dat dle tohoto odstavce kdykoli písemnou formou odvolat.